Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału WojewódzkiegoDodaj do obserwowanych

0000134684

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016

Uruchom PIT On-Line


Zakres działalności


Osoby zarządzające
 • Monika Jagodzińska- prezes
 • Honorata Grzywacz - wiceprezes
 • Joanna Rudzka - sekretarz
 • Bartłomiej Domagała - skarbnik


Rodzaj organizacji
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2010 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Rok rejestracji:2002
Rok uzysk. OPP:2005
KRS:0000134684
Regon:0015316272
NIP:525-22-65-692
Nazwa banku:BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku:68 1240 6175 1111 0000 4564 8524
Ulica:Kredytowa 1a lok. 13
Miejscowość:00-056 Warszawa
Województwo:mazowieckie
Gmina:WARSZAWA
Powiat:M.st. warszawa
 
Telefon:22 826 27 15, 22 828 62 74
Fax:22 826 27 15
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.tpd-maz.org.pl
Udostępnij stronę na:
O Organizacji

„Wszystkie dzieci są nasze”


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa od 1919 roku. Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego z ponad 97- letnim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej.

Zadaniem stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Dbamy o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.

Jako pierwsi w Polsce prowadziliśmy i organizowaliśmy:

 • domy dziecka
 • kuchnie mleczne dla niemowląt i dzieci
 • żłobki, przedszkola i ogniska
 • poradnie społeczno – wychowawcze (obecne publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne)
 • ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze (obecne Ośrodki Adopcyjne)
 • rodziny zastępcze i terapeutyczne
 • ruch samopomocowy rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych

Od 1989 r. w miejscu zamieszkania dziecka Towarzystwo organizuje i prowadzi placówki dziennego wsparcia Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, których zadania skupiają się wokół:

 • zapobiegania wychowywaniu się dziecka poza rodziną;
 • środowiskowego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 • ochrony dzieci przed patologią społeczną, wyrażającą się m.in. przemocą, złym traktowaniem oraz dyskryminacją;
 • upowszechniania samorządności dzieci i młodzieży, w świetle praw ale również i obowiązków;
 • pomocy dzieciom ubogim, osieroconym, niepełnosprawnym;
 • działalności profilaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej;
 • organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży; wypoczynku wakacyjnego;
 • udzielaniu rodzicom pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi,
 • dożywiania podopiecznych,
 • pomocy w nauce.

Nawiązują one do tradycji ognisk okresu międzywojennego RTPD i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy oraz pedagogiki środowiskowej TPD.

Dla wielu dzieci – przede wszystkim z rodzin ubogich, żyjących w niekorzystnych warunków mieszkaniowych, mających często niepowodzenia w nauce szkolnej, sprawiających trudności wychowawcze – placówki te stwarzają warunki do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w ciągu dotychczasowej swej historii, objęło różnymi formami pomocy, opieki, wychowania, leczenia i rehabilitacji i wypoczynku bardzo dużą liczbę dzieci. Odegrało pionierską rolę w wypracowywaniu nowatorskich form pracy z dzieckiem i jego rodziną. Niejednokrotnie torowało drogę innym służbom społecznym i państwowym. Jako ruch społeczny ma swój współudział w budowie społeczeństwa obywatelskiego. A wypracowaną w praktycznym działaniu pedagogikę TPD traktuje jako swój twórczy wkład do pedagogiki społecznej. Towarzystwo miało okresy korzystne i wyjątkowo trudne – wręcz zagrażające jego istnieniu – ale silne ideą służenia dziecku, swym dorobkiem i ofiarnością działaczy, wciąż działa.

We współpracy z administracją publiczną Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na terenie Warszawy prowadzi 32 placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, Ośrodek Adopcyjny, 3 punkty przedszkolne oraz realizuje projekty z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Ze środków m.st. Warszawy realizował: „Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne”. (Poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacje rodzinne, dla rodzin zagrożonych marginalizacją i bezdomnością. Także dla rodzin uchodźców, imigrantów).

„Dobro dziecka ponad granicami”. (Poradnictwo psychologiczne, prawne, antropologa kulturowego oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin międzykulturowych wychowujących dzieci).

Ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców realizował w 2012 roku i 2013 roku, 2 projekty edukacyjno-integracyjne skierowane do matek i dzieci przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców:

 1. „Zajęcia integracyjne dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców na Bielanach”. (Zajęcia Szkoły Ruchomej, edukacyjno-rekreacyjne, wyjazdy integracyjne i wypoczynkowe).
 2. „Zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci z ośrodków dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej, Mosznie i na Targówku”. (Zajęcia Szkoły Ruchomej, zajęcia edukacyjno-integracyjne, wyjazdy wypoczynkowe, organizacja biwaków i Dnia Uchodźcy).

Ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich w roku 2014 i 2015 realizował projekt „Mój Przyjaciel z ..”.

Ponadto, na Mazowszu, prowadzimy 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjny, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 2 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 8 punktów przedszkolnych i 54 placówki wsparcia dziennego (świetlic i środowiskowych ognisk wychowawczych TPD). Z codziennego wsparcia mazowieckiego TPD korzysta prawie 3500 dzieci i młodzieży. Prowadzimy też Ośrodek Kolonijny w Olszance. W ubiegłym roku z oferty różnorodnego wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego organizowanego przez TPD skorzystało prawie 5500 dzieci.

Współpracujemy z różnymi podmiotami: samorządami gminnymi, miejskimi i powiatowymi, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwami (MRPiPS, MSWiA), fundacjami, firmami prywatnymi.

Realizujemy wiele projektów na rzecz dzieci i rodzin.

Środki finansowe, które rokrocznie pozyskujemy na działalność wynoszą ok. 14 mln złotych.

Wszystkie uzyskane i pozyskane środki przeznaczamy na realizację zadań. Brakuje nam lub nie mamy pieniędzy na dożywianie dzieci, remonty, odnawianie lokali, zakup wyposażenia i mebli do prowadzonych placówek oraz dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci.
„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.” Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl